Τι Είναι Η Σαρκικότητα: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Σαρκικότητα

Η σαρκικότητα, είναι βάρος, φορτίο. Το Πνεύμα του Θεού δεν είναι βάρος, δεν είναι φορτίο, είναι σαν τον αγέρα που όπου θέλει πνέει,που δεν εμποδίζεται απο κανένα ανθρώπινο κατασκεύασμα,που σαρώνει κάθε αυθαίρετο παράπηγμα εθελοθρησκείας! - Φιλήμων Σωτηρόπουλος Για τον φίλο apodimo ellin με αγάπη ζητώντας συγνώμη για την μεγάλη καθυστέρηση να του απαντήσω... Πίστη στον Χριστό μόνο δια του λόγου των Αποστόλων! "Ότε ήμην μετ' αυτών εν τω κόσμω, εγώ εφύλαττον αυτούς εν τω ονόματί σου· εκείνους τους οποίους μοι έδωκας εφύλαξα,...Εγώ έδωκα εις αυτούς τον λόγον σου, Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον·...Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ διά του λόγου αυτών· διά να ήναι πάντες εν, καθώς συ, Πάτερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν σοι, να ήναι και αυτοί εν ημίν εν, διά να πιστεύση ο κόσμος ότι συ με απέστειλας". Ιωάν.12:20 Ο Κύριος στην αρχιερατική Του προσευχή αναφέρει ότι οι Απόστολοι Του έχουν δωθεί απο τον Θεό!Επίσης μαρτυρεί ο Κύριος ότι Εγώ έδωκα τον λόγο Σου εις αυτούς. Δηλώνει επίσης ότι δεν είναι εκ του κόσμου ,όπως ο Κύριος δεν είναι εκ του κόσμου.Τους ανεβάζει δηλαδή στο επίπεδο Του ο Χριστός . Ορίζονται να είναι οι κάτοχοι της αληθείας του Θεού και καθώς ο Κύριος απεστάλη απο τον Πατέρα εις τον κόσμο ,έτσι και οι Απόστολοι αποστέλλονται στον κόσμο απο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό για να είναι μάρτυρές Του σ'όλο τον κόσμο. Αυτοί είναι οι κάτοχοι της αληθείας που όρισε ο Θεός για να σωθούμε όλοι μας.Κι αυτό φαίνεται απο τη ρητή δήλωση του Κυρίου :περί των πιστευσόντων εις εμέ διά του λόγου αυτών Ο Κύριος παρακαλεί τον Θεό πατέρα Του για τους μαθητές Του αλλά και περι όλων όσων θα πιστέψουν στον Χριστό δια του λόγου των Αποστόλων. Το έργο του Θεού εγένετο απο τον Χριστό όταν ήταν επι της γης και μετά την ανάληψή Του από τους αποστόλους Του. Αυτό ίσχυε τότε αλλά και πάντοτε.Ο Θεός διαφύλαξε τα λόγια Του Χριστού και τα λόγια των Αποστόλων μέχρι σήμερα για να μπορέσουν οι κατοπινές γενιές των ανθρώπων να γνωρίσουν τη σωτηρία του Χριστού και να ολοκληρωθεί έτσι ο λαός του Θεού δια μέσου των αιώνων.Έτσι διαφυλάττει ο Θεός το έργο Του,τον λόγο Του από κάθε άλλη ανθρώπινη πρόσμειξη. Πιστεύουμε στον Χριστό δια του λόγου των Αποστόλων,τούτο είναι σαφές και δεν χωράει καμία αμφιβολία αλλά και καμία αυθαίρετη πρόσθεση. Ο απ.Πέτρος ξεκαθαρίζει πως λειτουργούσε η πρώτη εκκλησία,όχι με οποιαδήποτε διδαχή αλλά με τη συγκεκριμένη διδαχή των αποστόλων,ποιών αποστόλων;Δεν χρειάζεται πολύπλοκη σκέψη....των Αποστόλων του Χριστού. "Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς." Πράξεις 2:42 Θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού προς τους μαθητές στο θαύμα με τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια. Δότε σεις εις αυτούς να φάγωσιν! Στους μαθητές παράγγειλε να δώσουν στο κόσμο να φάνε ! και εκείνοι σάστισαν μη γνωρίζοντες ακόμη την δύναμη του Θεού αλλά και την αποστολή τους.Ο Κύριος όμως έδιδε εις αυτούς το διαμοίρασμα του θαύματος και εκείνοι ακολούθως έδιδον στον κόσμο."Λαβών δε τους πέντε άρτους και τους δύο ιχθύας, ανέβλεψεν εις τον ουρανόν και ευλόγησεν αυτούς και κατέκοψε, και έδιδεν εις τους μαθητάς διά να βάλλωσιν έμπροσθεν του όχλου" Λουκ.9:12-17 Στην Εφεσ.2:19 o Απ.Παύλος αναφέρει τα στοιχεία της θεμελίωσης της Εκκλησίας του Θεού. Είναι η βάση ,ο ακρογωνιαίος λίθος ο Χριστός και μετά οι απόστολοι και προφήτες που έχουν ορισθεί απο τον Θεό και όχι από τους ανθρώπους. "... εποικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού· εν τω οποίω πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν άγιον εν Κυρίω· εν τω οποίω και σεις συνοικοδομείσθε εις κατοικητήριον του Θεού διά του Πνεύματος." Θυμόμαστε ότι οι Βεροιείς επαινούνται από τον απ.Παύλο ως ευγενέστεροι επειδή εξέτασαν αν έτσι έχουν τα πράγματα ...έλεγξαν δηλαδή τα λόγια του απ Παύλου με τα λόγια της Γραφής!"Ούτοι δε ήσαν ευγενέστεροι παρά τους εν Θεσσαλονίκη, καθότι εδέχθησαν τον λόγον μετά πάσης προθυμίας, εξετάζοντες καθ' ημέραν τας γραφάς αν ούτως έχωσι ταύτα. Πόσω μάλλον σήμερα πρέπει να εξετάζουμε τα πάντα με το φως της αγίας Γραφής όπου περιλαμβάνονται τα λόγια του Χριστού,των προφητών και των αποστόλων. Μόνο έτσι είμαστε ασφαλείς και βέβαιοι για την πίστη μας. ο Απ.Παύλος αναφέρει για παραδόσεις που ...

Πηγή tanea.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 12/01/2017