Τι Είναι Το Αρχαίο Θέατρο Της Σαλαμίνας: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Το Αρχαίο Θέατρο Της Σαλαμίνας

Το αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας είναι αρχαίο μνημείο που περιλαμβάνεται στον Πρώτο Πίνακα του περί Αρχαιοτήτων Νόμου. (γ) Το άρθρο 8 του περί Αρχαιοτήτων Νόμου καθορίζει ότι καvέvα πρόσωπo τo oπoίo έχει ωφέλιμo συμφέρov σε oπoιoδήπoτε αρχαίo μvημείo πoυ oρίζεται στoν Δεύτερo Πίvακα τoυ Νόμoυ αυτoύ, θα πρoβαίvει σε τέτoιες μεταβoλές, πρoσθήκες ή επιδιoρθώσεις πoυ επηρεάζoυv τov αρχιτεκτovικό χαρακτήρα τoυ αρχαίoυ μvημείoυ ή κατεδάφιση αυτoύ, παρά μόvo σύμφωvα με τoυς όρoυς εκ των προτέρων γραπτής άδειας από τo Διευθυvτή του Τμήματος Αρχαιοτήτων. (δ) Το άρθρο 24 του περί Αρχαιοτήτων Νόμου καθορίζει ότι αvεξάρτητα από oπoιαδήπoτε διάταξη πoυ περιλαμβάvεται στoν Νόμo αυτό, καμιά εκκλησία, τέμεvoς ή χώρoς πoυ χρησιμoπoιείται για θρησκευτικές ιερoτελεστίες, πoυ απoτελεί τηv ιδιoκτησία θρησκευτικής κoιvότητας ή τoυ Τμήματoς τoυ Εβκάφ, θα καταχωρίζεται στov Πρώτo Πίvακα ή θα απoκτάται δυvάμει oπoιασδήπoτε πρόvoιας τoυ Νόμoυ αυτoύ. Ως συνέπεια τούτου, οι εκκλησίες που έχουν αρχαιολογική σημασία αποτελούν μνημεία που ορίζονται στον Δεύτερο Πίνακα του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, δηλαδή δεν αποτελούν ιδιοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά της αρμόδιας εκκλησιαστικής αρχής. Κατ’ επέκταση, ο περί Αρχαιοτήτων Νόμος δεν θέτει οποιοδήποτε περιορισμό ως προς τη χρήση και λειτουργία των εκκλησιών αυτών, απαγορεύει όμως κάθε μεταβολή, πρoσθήκη ή επιδιoρθώση πoυ επηρεάζoυv τov αρχιτεκτovικό χαρακτήρα της εκκλησίας, παρά μόvo σύμφωvα με τoυς όρoυς εκ των προτέρων γραπτής άδειας από τo Διευθυvτή του Τμήματος Αρχαιοτήτων. (ε) Το Πρωτόκολλο με τίτλο «Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999», προβλέπει στο άρθρο 9 ότι: «1. Without prejudice to the provisions of Articles 4 and 5 of the Convention, a Party in occupation of the whole or part of the territory of another Party shall prohibit and prevent in relation to the occupied territory: a. any illicit export, other removal or transfer of ownership of cultural property; b. any archaeological excavation, save where this is strictly required to safeguard, record or preserve cultural property; c. any alteration to, or change of use of, cultural property which is intended to conceal or destroy cultural, historical or scientific evidence. 2. Any archaeological excavation of, alteration to, or change of use of, cultural property in occupied territory shall, unless circumstances do not permit, be carried out in close co-operation with the competent national a uthorities of the occupied territory.» (στ) Ο Κανονισμός 16 των περί Αρχαιοτήτων Κανονισμών προβλέπει ότι «λόγω της Τουρκικής εισβολής στην Δημοκρατία, τον Ιούλιο του 1974 και της, μέχρι σήμερα συνεχιζόμενης κατοχής εδαφών της Δημοκρατίας από τα τουρκικά στρατεύματα, τα μουσεία και αρχαία μνημεία του Τρίτου Παραρτήματος που βρίσκονται μέσα στα κατεχόμενα ως άνω εδάφη στις πόλεις και επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και Αμμοχώστου, παραμένουν κλειστά για τους επισκέπτες». Η πιο πάνω πρόνοια εισήχθη στους Κανονισμούς αυτούς με τροποποίηση των Κανονισμών που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 3 Οκτωβρίου 2013. Στους Κανονισμούς που ίσχυαν προηγουμένως, ανάλογη πρόνοια υπήρχε από το 1989 στο Τρίτο Παράρτημα των Κανονισμών, με αναφορά ότι «τα αρχαία μνημεία στην Λευκωσία (Πόλη), στο Καραβοστάσι και στο Λουτρό της επαρχίας Λευκωσίας, και τα αρχαία μνημεία και μουσεία στις πόλεις και επαρχίες Κερύνειας και Αμμοχώστου, λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής, παραμένουν κλειστά στο κοινό από τον Ιούλιο του 1974». Ο αρχαιολογικός χώρος Σαλαμίνας, περιλαμβάνεται στο Τρίτο Παράρτημα των Κανονισμών, συνεπώς με βάση την πιο πάνω πρόνοια, παραμένει κλειστός για τους επισκέπτες. (ζ) Ο Κανονισμός 20(2)(α) των περί Αρχαιοτήτων Κανονισμών προβλέπει ότι για χρήση αρχαίου μνημείου Πρώτου Πίνακα για οποιαδήποτε εκδήλωση που επιτρέπεται από την παράγραφο (1) του Κανονισμού (όπως παράσταση αρχαίου δράματος), απαιτείται η εκ των προτέρων γραπτή άδεια του Διευθυντή Αρχαιοτήτων. (η) Η Υπηρεσία μας έχει διαπιστώσει ότι στην υπόθεση Γ. Ματθαίου ν. Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Κ.Ο.Α.Π), Υπόθεση Αρ. 845/2006, 14 Ιουλίου 2008, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέφερε τα ακόλουθα (η υπογράμμιση δική μας): «Το άρθρο 1(1) του Πρωτοκόλλου (Σημείωση: Πρωτόκολλο αρ. 10 το οποίο συνάφθηκε ταυτόχρονα με την Συνθήκη Προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) ανέστειλε την εφαρμογή του acquis στις περιοχές της Δημοκρατίας επί των οποίων η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου δεν μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο. Το Πρωτόκολλο αυτό με την πιο πάνω πρόνοιά του ...

Πηγή pio.gov.cy >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 27/12/2016