Τι Είναι Η Φλουβοξαμίνη: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Φλουβοξαμίνη

Η φλουβοξαμίνη είναι ισχυρός αναστολέας αυτών των δύο ισοενζύμων, με αποτέλεσμα να αναστέλλει τον μεταβολισμό της καφεΐνης, της θεοφυλλίνης, της φαινακετίνης, της βαρφαρίνης και ορισμένων τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών. Συγχορήγηση φλουβοξαμίνης με τα παραπάνω σκευάσματα μπορεί επίσης να προκαλέσει τοξικότητα. Φυσικά όλα όσα αναφέρθηκαν στην λειτουργία των ηπατικών ενζυμικών συστημάτων και τη δράση των διαφορετικών SSRI’s ειδικά για τους ηλικιωμένους θα πρέπει να εξεταστούν λαμβάνοντας επιπλέον υπ’ όψη το γεγονός ότι αυτοί οι ασθενείς λόγω εκφυλιστικών αλλοιώσεων γήρανσης έχουν ήδη ελαττωμένη ικανότητα ηπατικού μεταβολισμού. Βιβλιογραφία Blazer DG. Epidemiology of Depression: Prevelence and Incidence. In Copeland JRM, Abou-Saleh MT, Blazer DG, eds. Principles and Practice of Geriatric Psychiatry. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 1994, pp 519-522. Evans ME. Physical Illness and Depression. In Copeland JRM, Abou-Saleh MT, Blazer DG, eds. Principles and Practice of Geriatric Psychiatry. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 1994, pp 525-532. Folks DG, Ford CV. Clinical Features of Depression and Dysthymia. In Copeland JRM, Abou-Saleh MT, Blazer DG, eds. Principles and Practice of Geriatric Psychiatry. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 1994, pp 553-558. Anstey K, Brodaty H. Antidepressants and the elderly: double blind trials 1987-1992. Int. J. Geriatric Psychiatry, 1995; 10: 265-279. Baldwin D, Johnson FN. Tolerability and Safety of Citalopram. Rev. Contemp. Pharmacother., 1995; 6: 315-325. Baumann P, Bertschy G. Pharmacodynamic and Pharmacokinetic Interactions of SSRIs with other psychotropic drugs. Nord. J. Psychiatry, 1993; 47 (suppl 30): 13-19. Beumann J. Suicide and antidepressant overdose in general practice. Br. J. Psychiatry, 1989; 155 (suppl 6): 27-31. Brosen K. The Pharmacogenetics of the SSRIs. Clin. Investig., 1993; 71: 1002-1009. Cristensen P et al. Orthostatic side effects of Clonipramine and Citalopram during Treatment for Depression. Psychoparmacology, 1985; 86: 383-385. Frederickson-Overo. The role of Pharmacokinetics in the development of new drugs: An illustration by studies on Citalopram. Thesis, 1987, Copenhagen. Hyttel J. Pharmacological characterization of SSRIs. Int. Clin. Psycopharmacol., 1994; 9(51): 19-26. Karlson I. Depression in the elderly. Workshop, 1991; Sweden, Lakesmedelsverket, 257. Nyth AL et al. A controlled multicenter clinical study of Citalopram and Placebo in Elderly Depressed Patients with and without concomitant Dementia. Acta Psychiatr. Scand. 1992; 86: 138-145. Ευχαριστούμε την Lundbeck Hellas για την ευγενική προσφορά του κειμένου....

Πηγή iator.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017