Τι Είναι Το Γραμμικό Μοντέλο Καινοτομίας: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Το Γραμμικό Μοντέλο Καινοτομίας

Το «γραμμικό μοντέλο καινοτομίας» είναι νεκρό. Η καινοτομία και η έρευνα αποτελούν κομμάτια ενός πολύπλοκου «εθνικού συστήματος καινοτομίας». Υπάρχει πλέον μια σαφής ανάγκη να συνδυάσουμε τις προσπάθειες τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας. Η κοινωνική καινοτομία βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Μια αποτελεσματική και αποδοτική δημόσια διοίκηση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Μέσα από τη δημιουργία επιτελικών μονάδων, την άρση των επικαλύψεων στις αρμοδιότητες, τη δραστική απλοποίηση κάθε διαδικασίας, την προώθηση της κινητικότητας στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης, αλλά και την αλλαγή νοοτροπίας. Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι σημαντικός: παρέχει την κρίσιμη υποδομή και τη σχετική νομοθεσία / κανονισμούς, είναι ένας σημαντικός αγοραστής προϊόντων και υπηρεσιών μέσω των δημοσίων συμβάσεων και μπορεί να διευκολύνει τη διάχυση της γνώσης, τη δημιουργία συνεργασιών και την ενίσχυση των σχέσεων. Παρέχει επίσης τα απαραίτητα κίνητρα ώστε οι επιχειρήσεις να αναλάβουν τις υλικές και άυλες επενδύσεις για ανάπτυξη της καινοτομίας. Σήμερα οι δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής και του συστήματος καινοτομίας. Στην ΕΕ οι δημόσιοι φορείς δαπανούν ετησίως πάνω από 2 τρισεκατομμύρια ευρώ για προμήθειες, αμοιβές εργαζομένων και υπηρεσίες. Όμως, ένα μικρό μέρος μόνο από αυτά τα χρήματα διατίθεται για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να χάνονται τεράστιες ευκαιρίες. Λάθος κίνητρα, έλλειψη γνώσεων και ικανοτήτων και κατακερματισμός της ζήτησης είναι οι βασικοί λόγοι αυτής της κατάστασης. Στόχος, συνεπώς, η χρηματοδότη των δημοσίων αρχών σε όλη την ΕΕ, έτσι ώστε να αναπτύξουν κατάλληλα εργαλεία, όπως καινοτόμες προδιαγραφές. Η καινοτομία αποτελεί τον κύριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, αφού είναι το κανάλι μέσα από το οποίο η γνώση εφαρμόζεται στην οικονομία. Στο τέλος της ημέρας η ανάπτυξη στηρίζεται στην καινοτομία σε όλες τις μορφές της. Διεθνείς έρευνες καταδεικνύουν ότι η καινοτομία, ως μέσο βελτίωσης προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών και συστημάτων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την οικονομική ανάπτυξη γενικότερα. Είναι σημαντικό όπως τα στελέχη που διαμορφώνουν τις πολιτικές / στρατηγικές καθώς και οι ερευνητές, κατανοούν τις διάφορες μορφές και επίπεδα της καινοτομίας, καθώς και τους διάφορους μοχλούς και κίνητρα που δίνουν ώθηση στην καινοτομία.

Πηγή tovima.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/01/2017