Τι Είναι Το Υπερβολικό Άγχος: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Το Υπερβολικό Άγχος

Το υπερβολικό άγχος είναι το κυρίαρχο σύμπτωμα και μαζί του όλα τα συνεπακόλουθα: αδυναμία συγκέντρωσης, έλλειψη κινήτρου στην εργασία, μείωση της αποδοτικότητας κτλ. Για την επιχείρηση, εκτός από το οικονομικό κόστος που συνεπάγεται αυτή η κατάσταση, «δηλητηριάζεται» όλο το εργασιακό κλίμα και όχι μόνο ο εργαζόμενος που δέχεται την παρενόχληση.Όσον αφορά τη σωματική βία, την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των περιστατικών βίας στο χώρο εργασίας παρουσιάζει πτωτική τάση, με τον αριθμό να παραμένει σχετικά σταθερός τα τελευταία πέντε χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βρετανικής Έρευνας για την Εγκληματικότητα (British Crime Survey-BCS) για το 2010/11, την περίοδο αυτή σημειώθηκαν περίπου 313.000 απειλές βίας σε βρετανούς εργαζόμενους (μειωμένες κατά 15% από το προηγούμενο έτος) και 341.000 σωματικές επιθέσεις (αριθμός αυξημένος κατά 10% από την προηγούμενη χρονιά).Υπολογίζεται ότι το 43% των ατόμων που δέχθηκε επίθεση ή απειλή βίας, είχε υπάρξει θύμα στο παρελθόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της BCS η ηλικιακή ομάδα που βρίσκεται σε υψηλότερο κίνδυνο για να πέσει θύμα βίας είναι 25-34 για τους άνδρες και 55-59 για τις γυναίκες. Εκστρατεία για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνουςΗ Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας (Senior Labour Inspectors - SLIC) συμφώνησε να πραγματοποιήσει το 2012 μία εκστρατεία επιθεωρήσεων σχετικά με τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Μία ομάδα εργασίας με εκπροσώπους 12 κρατών μελών της ΕΕ και με επικεφαλής τη Σουηδία είχε ως κύριο καθήκον την ανάπτυξη ενός συνόλου εργαλείων για την επιθεώρηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.Στόχος της εκστρατείας είναι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία μέσω των επιθεωρήσεων. Η βάση για τις επιθεωρήσεις είναι να γίνει μια ακόμα καλύτερη εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και να πραγματοποιηθούν συνομιλίες με τους εργοδότες και τους εργαζόμενους κατά την επίσκεψη της επιθεώρησης. Κατά τη διάρκεια του 2012, η εκστρατεία θα λάβει χώρα στα κράτη μέλη και θα επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στους τομείς της υγείας (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής πρόνοιας, ιδιωτικής και δημόσιας), των υπηρεσιών (π.χ. ξενοδοχεία και εστιατόρια) και των μεταφορών.Ευθύνες του εργοδότη και εργαζόμενουΌλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να εργάζονται σε ένα περιβάλλον όπου οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια βρίσκονται υπό πλήρη έλεγχο. Σύμφωνα με την νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια, την πρωταρχική ευθύνη για αυτό την έχουν οι εργοδότες.Είναι καθήκον και υποχρέωση του εργοδότη να προστατεύει την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων του και των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις εργασίες της εταιρείας, και πρέπει να κάνει ότι είναι εφικτό για να επιτευχθεί αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν ότι χρειάζεται προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι και όλοι όσοι εμπλέκονται, προστατεύονται από οτιδήποτε μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη και πραγματοποιείται αποτελεσματικός έλεγχος των ενδεχόμενων παραγόντων στο χώρο εργασίας που μπορούν να αποβούν επικίνδυνοι για την υγεία ή που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.Ακόμα, κάθε εργοδότης έχει την υποχρέωση, βάσει νομοθεσίας να αξιολογεί τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Η αξιολόγηση των κινδύνων θα πρέπει να διενεργείται για την αντιμετώπιση όλων των κινδύνων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο χώρο εργασίας.Επιπλέον, οι εργοδότες πρέπει να φροντίζουν ώστε οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται σχετικά με τους κινδύνους στο χώρο εργασίας και για το πώς μπορούν να προστατευτούν και να είναι εκπαιδευμένοι για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους. Απαραίτητο είναι επίσης οι εργοδότες να διαβουλεύονται με τους εργαζόμενους για θέματα υγείας και ασφάλειας. Η διαβούλευση πρέπει να είναι είτε άμεση είτε να γίνεται μέσω κάποιου εκπροσώπου ασφαλείας που είτε εκλέγεται από τους εργαζόμενους είτε διορίζεται από μία συνδικαλιστική οργάνωση.Αν και ο εργοδότης είναι ο υπεύθυνος για την υγεία και την ασφάλεια, πρέπει και οι εργαζόμενοι να συμβάλλουν σε αυτό. Οι εργαζόμενοι έχουν ως καθήκον να φροντίζουν για την υγεία και την ασφάλεια αυτών και όσων επηρεάζονται από τις ενέργειές τους στο χώρο εργασίας. Πρέπει να συνεργάζονται με τους εργοδότες και τους συναδέλφους τους και να βοηθούν τον καθένα να πληροί τις νομικές του απαιτήσεις.Ως εργαζόμενοι, μπορούν να συζητήσουν θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας με τον εργοδότη, το διευθυντή ή τον υπεύθυνο για αυτά τα θέματα.Ποιος μπορεί να ασχοληθεί με τα θέματα Health&Safety της εταιρείας;Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. Μπορεί να αναθέσει τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας ή/και Ιατρού Εργασίας σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ). Το υπεύθυνο αυτό άτομο / εταιρεία, θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για να διαχειριστεί την υγεία και την ασφάλεια. Σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται την υγεία και την ασφάλεια εσωτερικά ή με τη βοήθεια εσωτερικών συμβούλων.Ωστόσο, υπάρχουν φορές που μία εταιρεία χρειάζεται να λάβει μία εξωτερική βοήθεια, ιδιαίτερα για περισσότερα λεπτομερή και τεχνικά θέματα. Η απόφαση για το τι ακριβώς βοήθεια χρειάζεται ένας οργανισμός είναι πολύ σημαντική. Το πιθανότερο είναι η εταιρεία να μην λαμβάνει την απαραίτητη βοήθεια εκτός κι αν έχει προσδιορίσει ξεκάθαρα τι είναι αυτό που χρειάζεται.Αν η εταιρεία αναζητά μία ειδική βοήθεια για την Υγεία και την Ασφάλεια, θα πρέπει να θέσει ορισμένα ερωτήματα, όπως: «μπορεί η διαχείριση αυτών των θεμάτων να γίνει εσωτερικά;», «αν απαιτείται "specialist help" σε τι ακριβώς αυτή συνίσταται;», «η εξειδικευμένη βοήθεια είναι αρκετή για να λύσει τα συγκεκριμένα προβλήματα του οργανισμού;», «πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο εξωτερικός σύμβουλος έχει καταλάβει ακριβώς τι ζητείται από αυτόν;» κτλ.Καταρχάς, ο ξεκάθαρος προσδιορισμός των αναγκών και η κατανόηση των προσδοκιών από τον εξωτερικό συνεργάτη είναι απαραίτητα προκειμένου η εταιρεία να δεχθεί την απαιτούμενη υποστήριξη.Επιπλέον, ορισμένα από τα κριτήρια που πρέπει να εξετάζει μία εταιρεία προτού επιλέξει το συνεργάτη που θα της παρέχει την εξωτερική βοήθεια, είναι αν αυτός διαθέτει τα απαιτούμενα στοιχεία που αποδεικνύουν τη σχετική κατάρτιση/γνώσεις που διαθέτει, όπως είναι τα επίσημα προσόντα, αν έχει πρακτική εμπειρία στον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας, αν είναι σε θέση να εξηγήσει γιατί είναι ο κατάλληλος συνεργάτης για να συμβουλεύει την εταιρεία σχετικά με τα συγκεκριμένα θέματα, αν είναι μέλος κάποιου επαγγελματικού σωματείου κτλ. Παγκόσμια ΗμέραΈχοντας ως στόχο να ευαισθητοποιήσει κυβερνήσεις, εργοδότες και εργαζόμενους για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, τη βελτίωση των συνθηκών υγείας, την πρόληψη και τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία».Πριν από την έναρξη της εκστρατείας για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας με θέμα την «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων», στις 18 Απριλίου 2012, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) διοργανώνει στις 28 Μαρτίου 2012 στις Βρυξέλλες συνάντηση των εταίρων σε επίπεδο ΕΕ. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι η παρουσίαση της εκστρατείας και η διερεύνηση, από κοινού με τους πιθανούς εταίρους, των τρόπων με τους οποίους αυτοί μπορούν να συμμετάσχουν.Προώθηση της ενεργού γήρανσης στο χώρο εργασίας: Το μήνυμα του EU-OSHA για το 2012Δεδομένου ότι ο αριθμός νέων ανθρώπων που θα εισέλθει στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια παρουσιάζει μείωση, σημαντική θα είναι η αύξηση των ηλικιωμένων αναλογικά στο εργατικό δυναμικό. Οι εργοδότες θα είναι αναγκασμένοι να βασίζονται όλο και περισσότερο σε ηλικιωμένους εργαζόμενους, και αυτό ίσως αποδειχθεί προς όφελός τους καθώς όπως προκύπτει από μελέτες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι είναι πιο αφοσιωμένοι στο χώρο εργασίας τους, απουσιάζουν λιγότερο συχνά για λόγους ασθενείας και εργάζονται περισσότερες ώρες.Οι δεξιότητες, η εμπειρία και η ωριμότητα των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων υπερκαλύπτουν τα προβλήματα υγείας που οι τελευταίοι ενδεχομένως αντιμετωπίζουν λόγω ηλικίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακήρυξε το 2012 Ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Η προαγωγή της ενεργού γήρανσης στην απασχόληση σημαίνει, μεταξύ άλλων, εξασφάλιση ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας για όλους καθώς και την προσαρμογή των συνθηκών εργασίας στην κατάσταση της υγείας και στις ικανότητες των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας.Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία διαδραματίζει μείζονα ρόλο στη διασφάλιση της ενεργούς γήρανσης μέσω ενός καλύτερου και μακροβιότερου επαγγελματικού βίου. Αυτό είναι το μήνυμα που ο EU-OSHA επιθυμεί να μεταφέρει το 2012, το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών. Η κοινωνία αρχίζει να εκτιμά ολοένα και περισσότερο τη συμβολή των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων. Αυτό ακριβώς σημαίνει και ενεργός γήρανση: να αποκομίζουμε περισσότερα και όχι λιγότερα από τη ζωή, καθώς μεγαλώνουμε, στη δουλειά, στο σπίτι ή στην τοπική κοινωνία.Τι οφείλουν να κάνουν οι εργοδότες1. Να προσδιορίσουν τι είναι αυτό που θα μπορούσε να είναι βλαπτικό στο χώρο εργασίας και ποιες προφυλάξεις θα μπορούσαν να το περιορίσουν. Αυτό αποτελεί μέρος της αξιολόγησης κινδύνου.2. Να εξηγούν στους εργαζόμενους με ποιο τρόπο ελέγχονται οι κίνδυνοι και να ορίσουν ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό.3. Να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται με τους εργαζόμενους για θέματα υγείας και ασφάλειας προκειμένου να προστατευτούν όλοι από τις βλάβες στο χώρο εργασίας.4. Να παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας στους εργαζόμενους.5. Να παρέχουν στους εργαζόμενους κάθε είδους προστατευτικό εξοπλισμό και ρουχισμό που απαιτείται.6. Να υπάρχει επαρκής εγκατάσταση πρώτων βοηθειών.7. Ασφαλιστική κάλυψη για περιπτώσεις τραυματισμών και ατυχημάτων στην εργασία.8. Πιστοποιητικό ασφαλείας (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) σε εμφανές σημείο, όπου μπορεί να διαβάζεται εύκολα.9. Να συνεργάζονται με άλλους εργοδότες που μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια για όλους τους εργαζόμενους (μόνιμους και προσωρινούς).Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος1. Να ακολουθεί και να εφαρμόζει πιστά ότι έχει μάθει σε εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται σχετικά με την προστασία στην εργασία.2. Να δείχνει τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή για την υγεία και την ασφάλεια τόσο του ίδιου όσο και των συναδέλφων του.3. Να συνεργάζεται με τον εργοδότη για την τήρηση και την εφαρμογή πολιτικών για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.4. Σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι υπάρχουν ανεπαρκείς προφυλάξεις και παράγοντες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, οφείλει να το αναφέρει στους ειδικούς (εργοδότη, υπεύθυνο για την υγεία και την ασφάλεια κτλ)....

Πηγή hrpro.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 09/01/2017