Τι Είναι Τα Προγράμματα Περιήγησης Browsers: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Τα Προγράμματα Περιήγησης Browsers

Τα προγράμματα περιήγησης (browsers) είναι διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά παρότι οι λέξεις που χρησιμοποιούν διαφέρουν τα περισσότερα λειτουργούν σε γενικές γραμμές με τον ίδιο τρόπο. Οι οδηγίες που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να κάνετε το energia.gr την Αρχική σας Σελίδα. Πηγαίνετε στη σελίδα που θέλετε να επιλέξετε ως αρχική σας σελίδα Ανοίξτε το κύριο μενού "Εργαλεία" (Tools) - Στον Safari "Επεξεργασία" (Edit) Ανοίξτε το μενού του "Επιλογές" (Options) - Στον Safari και τον Opera "Προτιμήσεις" (Preferences) Στην καρτέλα "Κύριες" (Main) ή "Γενικές" (General) πατήστε το κουμπί με την ...

Πηγή energia.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 27/12/2016