Τι Είναι Τα Επιτυχημένα Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Τα Επιτυχημένα Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού

Τα επιτυχημένα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υποχρεωμένα να γνωρίζουν τις εφαρμογές της ψυχολογίας στον εργασιακό χώρο και να παρακολουθούν την εξέλιξη αυτών των εφαρμογών. Στο κέντρο της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού βρίσκεται ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να είναι μεγάλης σημασίας τόσο η κατανόηση όσο και η εφαρμογή εννοιών, μεθόδων, πρακτικών και μοντέλων που προέρχονται από την οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα του μαθήματος στηρίζονται στη παρουσίαση, ανάλυση και κατανόηση θεμάτων, όπως: οι ατομικές διαφορές στον εργασιακό χώρο η παρακίνηση και η εργασιακής ικανοποίηση η ηγεσία και το μάνατζμεντ η δυναμική των ομάδων. Μέσω πρακτικών παραδειγμάτων, μελετών περίπτωσης, διαλέξεων, ομαδικών και ατομικών ασκήσεων, παρουσιάσεων και από στελέχη της αγοράς αναλύεται το σύνολο των εννοιών, μεθόδων και πρακτικών που μπορεί ένα στέλεχος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού να χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει τόσο τις πρακτικές της επιχείρησης όπου εργάζεται όσο και την προσωπική του απόδοση. Διδάσκουσα: Ειρήνη Νικάνδρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Η εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού έχει σαν στόχο να προσθέτει αξία στο βασικότερο συντελεστή – τον άνθρωπο, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τις εργασιακές προκλήσεις. Τα νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας θέλουν το άτομο ενεργό, έτοιμο να αποκτά συνεχώς γνώσεις, να προσαρμόζεται, να γνωρίζει σε βάθος τον εαυτό του και να χτίζει δίκτυα και σχέσεις ποιότητας. Η ανάπτυξη φιλοσοφίας συνεχούς μάθησης, ευελιξίας, ικανότητας διαχείρισης της πολυπλοκότητας μέσα από ολιστική προσέγγιση είναι το ζητούμενο στο γνωστικό αντικείμενο της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Εργαζομένων. Το μάθημα της εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων κινείται σε τρεις άξονες: 1. Στρατηγική, 2. Διάγνωση και 3. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός. Συνδέουμε την εταιρική στρατηγική με την εκπαίδευση και αναγνωρίζουμε στρατηγικές για την εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο. Αναλύουμε τα στοιχεία και τη διαδικασία για διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και σχεδιάζουμε εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Η προσέγγισή μας εστιάζει αφενός στην ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου για τη μελέτη της ανάπτυξης γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών και αφετέρου στο σχεδιασμό των κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και μεθόδων. Στο μάθημα χρησιμοποιούμε διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους, ώστε ο κάθε φοιτητής να αντλήσει τις απαραίτητες γνώσεις από διαφορετικές μαθησιακές εμπειρίες και να αποσαφηνίζονται και να υποστηρίζονται οι θεωρητικές έννοιες. Μελέτες περίπτωσης, αυτοδιαγνωστικά ερωτηματολόγια, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, μικρής διάρκειας διαλέξεις και συζητήσεις είναι οι εκπαιδευτικές μέθοδοι πάνω στις οποίες δομούνται τα μαθήματα. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με νέες, καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, όπως μάθηση μέσω υπηρεσίας, τέχνη και εκπαίδευση, θετική εκπαίδευση κ.λπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος πάνω στην ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων, το οποίο οι φοιτητές υλοποιούν σε συνεργασία με δημόσιο ΙΕΚ. Διδάσκοντες: Ιωάννης Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής, Επίκουρος Καθηγητής Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες που καλούνται να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικά τα σύγχρονα διοικητικά στελέχη ενός οργανισμού. Κατ’ επέκταση αποτελεί και μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση της απόδοσης στον οργανωσιακό χώρο, αλλά και η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των εννοιών αυτών σε έναν σύγχρονο οργανισμό. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται οι επιμέρους πτυχές και προσεγγίσεις της αξιολόγησης σε όλο της το φάσμα, από τη σημασία της διοίκησης της απόδοσης (performance management) για την σύγχρονη επιχείρηση, μέχρι και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την ορθή διεξαγωγή και την κατάλληλη διασύνδεση ενός συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης με άλλα συστήματα και λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης, μέσω πρακτικών παραδειγμάτων, μελετών περίπτωσης, διαλέξεων και άλλων σύγχρονων μαθησιακών μεθόδων, αναλύεται το σύνολο των εννοιών, μεθόδων και εργαλείων που καλείται να χρησιμοποιήσει το στέλεχος ανθρωπίνων πόρων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται σύγχρονα εργαλεία μέτρησης της απόδοσης, όπως το Balanced Scorecard, η αξιολόγηση 360ο, η στοχοθεσία κ.ά. καθώς επίσης καθορίζεται, με πρακτικά παραδείγματα, ο βέλτιστος τρόπος υλοποίησής τους σε διαφορετικούς οργανισμούς. Περιληπτικά, οι γνωστικοί στόχοι του μαθήματος είναι: να γίνουν κατανοητές οι βασικές έννοιες της αξιολόγησης και της διοίκησης της απόδοσης να αναλυθούν και να αξιολογηθούν οι μέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης της απόδοσης και αξιολόγησης προσωπικού να διευκρινιστεί ο ρόλος και η σημασία μεθοδολογιών αξιολόγησης της απόδοσης, όπως το Management by Objectives και το Balanced Scorecard να παρουσιασθεί και να αναλυθεί πρακτικά η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης ενός συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης. «Το ΜΠΣ στη ΔΑΔ ξεχωρίζει για την άρτια δομή του, καθώς και την εφαρμοσμένη γνώση, την οποία παρέχει στους φοιτητές του οργανώνοντας μεταξύ άλλων σημαντικές δράσεις σύνδεσης της αγοράς εργασίας με τον ακαδημαϊκό χώρο». Μυρτώ Φραγκάτου, Απόφοιτη Μερικής Φοίτησης 2009-2011, Group Recruitment & Development Manager, Pharmathen «Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μία ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης για όσους θέλουν να εισαχθούν στο χώρο του HR. Το πιο σημαντικό είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις μία πλήρη εικόνα για όλες τις λειτουργίες ενός HR τμήματος αλλά κυρίως έναν τρόπο σκέψης ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις κάθε πιθανό πρόβλημα που ίσως αντιμετωπίσεις σε αντίστοιχη θέση». Όλγα Κυριάκου, Απόφοιτη Πλήρους Φοίτησης 2013-2014, Recruitment Consultant @ Kariera.gr | IT Recruitment | Careerbuilder Greece «Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εφάμιλλο αντίστοιχων ξένων πανεπιστημίων. Εξαιρετική η οργάνωση, τα μαθήματα εξόχως ενδιαφέροντα και οι διδάσκοντες άριστα καταρτισμένοι, πάντα κοντά στους φοιτητές και με πολύ αρμονική συνεργασία. Αισθάνομαι πραγματικά τυχερή που είχα την ευκαιρία να το παρακολουθήσω». Μαρία Παπαγεωργίου, Απόφοιτη Μερικής Φοίτησης 2005-2007, Training Co-ordinator, TITAN AE «Σε μια εποχή όπου ο τομέας της παιδείας απαξιώνεται και οι διαθέσιμοι σχετικοί πόροι όλο και μειώνονται, το ΜΠΣ στη ΔΑΔ αποτελεί πρότυπο ανταγωνιζόμενο διεθνώς καταξιωμένα προγράμματα μεγάλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Πλέον, έχει ένα ισχυρό όνομα στην αγορά και σίγουρα οι απόφοιτοί του προγράμματος προτιμώνται από δυνητικούς εργοδότες». Γρηγόρης Ντοβίνος, Απόφοιτος Πλήρους Φοίτησης 2007-2008, Senior Consultant, ...

Πηγή hrpro.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017