Οριζόντιες Γραμμές <HR>

Η απλή μορφή της γραμμής είναι


και για να την σχεδιάσουμε γράφουμε απλώς <HR>. Δεν υπάρχει </HR> αφού μόλις φθάσει στην άκρη της σελίδας η γραμμή σταματά μόνη της.

Οι παράμετροι της <HR> είναι:

SIZE

Ο αριθμός των pixels του πάχους της οθόνης (default το SIZE=2)

WIDTH

Το πλάτος της γραμμής (default το WIDTH=100% που καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη)

ALIGN

Χρειάζεται μόνο αν υπάρχει η παράμετρος WIDTH οπότε πρέπει να οριστεί αν η γραμμή θα αρχίζει από αριστερά (ALIGN=LEFT), δεξιά (ALIGN=RIGHT) ή αν θα είναι κεντραρισμένη (ALIGN=CENTER που είναι το default)

NOSHADE

Η γραμμή θα σχεδιαστεί σε μαύρο χρώμα

Π.χ. <HR NOSHADE ALIGN=RIGHT SIZE=8 WIDTH=75%>
Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Κατασκευής Web Σελίδων