Τι είναι μια Οδηγία (Tag)

Tag ονομάζουμε μία οδηγία γραμμένη σε HTML, την οποία πρέπει να αναγνωρίσει και ερμηνεύσει ο browser. Τα tags βρίσκονται πάντοτε μεταξύ των συμβόλων < και >. Π.χ. η οδηγία για να γίνει ένα κείμενο bold είναι:

<b>το κείμενο που θα είναι bold </b>.

Αυτό ερμηνεύεται ως:

<b> = (ότι βρεις από δω και πέρα θα το παρουσιάζεις σαν bold)

</b> = (σταματάς να κάνεις bold ότι βρεις από δω και κάτω)

Οι οδηγίες δεν επηρεάζονται από το αν έχουν γραφτεί με πεζά (μικρά) ή κεφαλαία (είναι case insensitive). Δηλαδή οι οδηγίες <title> και <TITLE> είναι ισοδύναμες.Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Κατασκευής Web Σελίδων