Βασικές ρυθμίσεις του Navigator

Ο Navigator δεν απαιτεί καμία απολύτως ρύθμιση για να λειτουργήσει. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να επέμβουμε στις προκαθορισμένες (default) ρυθμίσεις του για να προσαρμόσουμε την λειτουργία του έτσι που να μας εξυπηρετεί καλύτερα.

Για να δούμε Ελληνικά στο Navigator πρέπει να επιλέξουμε View - Encoding - Greek (ISO-8859-7). Υπάρχει και η επιλογή Greek (Windows-1253) που θεωρητικά είναι ισοδύναμη. Αν έχουμε πρόβλημα με τα Ελληνικά μιας σελίδας στην μια από τις δύο επιλογές τότε δοκιμάζουμε την άλλη και λογικά αυτό θα πρέπει να λυθεί (εκτός αν ο κατασκευαστής της σελίδας έχει ορίσει κάποια περίεργη γραμματοσειρά που δεν υπάρχει στο μηχάνημά μας. Στην περίπτωση αυτή δυστυχώς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προμηθευτούμε και να εγκαταστήσουμε αυτή τη γραμματοσειρά).

[Greek Encoding]

Με την παραπάνω ρύθμιση, μπορούμε να δούμε Ελληνικά στις Web σελίδες που καλούμε κατά το συγκεκριμένο session (τον χρόνο που μεσολαβεί από την στιγμή που ανοίξαμε τον Navigator μέχρι την στιγμή που τον κλείσαμε). Αν κλείσουμε το Navigator και το ξανανοίξουμε αργότερα, το πρόγραμμα δεν θα θυμάται την ρύθμιση των Ελληνικών και θα θέλει να ορίσουμε το Encoding από την αρχή. Για να το αποφύγουμε αυτό, αφού ορίσουμε το Encoding σαν Greek επιλέγουμε (στο ίδιο session) View - Encoding - Set Default Encoding.

[Set Default Encoding]

Όλες οι άλλες ρυθμίσεις γίνονται από την επιλογή Edit - Preferences.

Στο αριστερό μέρος του παραθύρου ρυθμίσεων, βλέπουμε τις κατηγορίες ρυθμίσεων

Για να ανοίξει μια κατηγορία (και να δούμε τις υποκατηγορίες της), κάνουμε διπλό κλικ επάνω της ή κάνουμε απλό κλικ στο κουτάκι με το σύμβολο + που βρίσκεται αριστερά της.

Για να δούμε τις επιλογές μια κατηγορίας κάνουμε απλό κλικ επάνω της και αυτές εμφανίζονται στο δεξί μέρος του παραθύρου.

[Preferences]

Οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον Navigator είναι οι:

  • Appearance
  • Navigator
  • Offline
  • Advanced

Appearance

Περιέχει τις υποκατηγορίες Fonts, Colors

Μέσω της ίδιας της Appearance ρυθμίζουμε:

On startup launch

Ποιο από τα προγράμματα που απαρτίζουν το Communicator θέλουμε να ενεργοποιείται όταν ανοίγω το εικονίδιο του. Μπορεί να είναι ο Navigator, το Messanger Mailbox, το Collabra Discussion Groups, ο Page Composer ή το Netcaster.

Show toolbar as

Πώς θέλουμε εμφανίζεται η μπάρα εργαλείων.

Pictures and Text

Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε την μπάρα όπως εμφανίζεται στην προκαθορισμένη (default) επιλογή Pictures and Text (βλεπουμε τόσο τα εικονίδια όσο και τον τίτλο κάθε επιλογής).

[Toolbar]

Pictures Only

Η μπάρα εργαλείων μόνο με εικόνες

[Toolbar]

Text Only

Η μπάρα εργαλείων μόνο με κείμενο

[Toolbar]

Ο λόγος για τον οποίο μπορεί να επιλέξουμε η μπάρα να εμφανίζεται σαν Text Only ή Pictures Only είναι ότι έτσι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο, και περισσότερος χώρος ελεύθερος στην οθόνη (με τον τρόπο αυτό είναι ορατό μεγαλύτερο τμήμα της Web σελίδας).

Μέσω της Fonts (που βρίσκεται μέσα στην Appearance) ρυθμίζουμε:

[Fonts Options]

Encoding

Κωδικοποίηση γλώσσας (απαραίτητη αν θέλουμε να βλέπουμε Ελληνικά. Φυσικά επιλέγουμε Greek)

Variable Width Font

Αναλογική Γραμματοσειρά (true type) και μέγεθος (size) γραμμάτων. Σχεδόν όλες οι Web σελίδες παρουσιάζονται με αυτή την γραμματοσειρά.

Fixed Width Font

Σταθερού Βήματος Γραμματοσειρά (συνήθως courier) και μέγεθος (size) γραμμάτων. Οι Web σελίδες παρουσιάζονται με αυτή την γραμματοσειρά αν ο κατασκευαστής τους θέλει να δείξει courier γράμματα.

Sometimes a document will provide it's own fonts

Αν η Web σελίδα ορίζει δικές της γραμματοσειρές (π.χ. ο κατασκευαστής της όρισε πως τα γράμματα στην σελίδα θα φαίνονται times new roman 14pts ενώ εμείς έχουμε ορίσει να εμφανίζονται σαν arial greek 12pts) έχουμε τις παρακάτω επιλογές:

Μπορούμε να επιλέξουμε:

User my default fonts, overriding document-specified fonts

Να εμφανίζει ο Navigator τις σελίδες με την γραμματοσειρά που έχουμε ορίσει εμείς. Όχι αυτή που όρισε ο κατασκευαστής της σελίδας.

Use document-specified fonts, but disable Dynamic Fonts

Να εμφανίζει ο Navigator τις σελίδες με την γραμματοσειρά που έχει ορίσει ο κατασκευαστής της σελίδας (αν αυτή υπάρχει εγκατεστημένη στον Η/Υ μας). Όχι αυτή που ορίσαμε εμείς. Αν όμως ο κατασκευαστής έχει ορίσει με το που φορτώνεται η σελίδα να φορτώνεται μαζί της από τον Web server του και η γραμματοσειρά-ρες (Dynamic Fonts), να μην την-τις δέχεται ο Navigator.

Use document-specified fonts, including Dynamic Fonts

Να εμφανίζει ο Navigator τις σελίδες με την γραμματοσειρά που έχει ορίσει ο κατασκευαστής της σελίδας. Αν ο κατασκευαστής έχει ορίσει με το που φορτώνεται η σελίδα να φορτώνεται μαζί της από τον Web server του και η γραμματοσειρά ή γραμματοσειρές (Dynamic Fonts), να την ή τις δέχεται ο Navigator. Η τελευταία επιλογή αν και είναι η προκαθορισμένη (default) καλό είναι να αποφεύγεται αν δεν έχουμε γρήγορη γραμμή σύνδεσης με το Internet διότι οι σελίδες με Dynamic Fonts θα αργούν πολύ να φορτωθούν στο μηχάνημά μας.

Μέσω της Colors (που βρίσκεται μέσα στην Appearance) ρυθμίζουμε:

[Colors Options]

Aπό την επιλογή Colors

Text

Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά από την λέξη text και επιλέγουμε το χρώμα που θέλουμε να έχει το κείμενο των σελίδων που βλέπουμε.

Background

Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά από την λέξη background και επιλέγουμε το χρώμα που θέλουμε να έχει το φόντο των σελίδων που βλέπουμε.

Η επιλογή Use Windows colors χρησιμοποιείται αν έχουμε παλαιότερα ορίσει εμείς κάποια ειδικά χρώματα και τώρα θέλουμε να επιστρέψουν οι προκαθορισμένες (default) ρυθμίσεις.

Aπό την επιλογή Links

Unvisited Links

Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά από τις λέξεις Unvisited Links και επιλέγουμε το χρώμα που θέλουμε να έχει το κείμενο των παραπομπών που υπάρχουν στις σελίδες που βλέπουμε και δεν τις έχουμε ακολουθήσει ακόμη.

Visited Links

Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά από τις λέξεις Visited Links και επιλέγουμε το χρώμα που θέλουμε να έχει το κείμενο των παραπομπών που υπάρχουν στις σελίδες που βλέπουμε και τις έχουμε ακολουθήσει παλαιότερα.

Η επιλογή Underline Links καθορίζει αν οι παραπομπές θα είναι υπογραμμισμένες ή όχι.

Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν μόνο στην περίπτωση που ο κατασκευαστής των σελίδων που βλέπουμε δεν έχει ορίσει δικά του χρώματα (κειμένου, παραπομπών και φόντου). Αν θέλουμε να βλέπουμε τα χρώματα που εμείς επιθυμούμε ακόμη και όταν που ο κατασκευαστής των σελίδων που επισκεπτόμαστε έχει ορίσει άλλα, τότε επιλέγουμε Always use my colors, overriding document

Μέσω της Navigator ρυθμίζουμε:

[Navigator Options]

Navigator starts with

Ποια σελίδα θα μας δείχνει ο Navigator κάθε φορά που το ανοίγουμε. Οι επιλογές που έχουμε είναι:

Blank page

Κενή σελίδα

Home page

Η αρχική σελίδα

Last page visited

Την τελευταία σελίδα που επισκεφθήκαμε την προηγούμενη φορά που χρησιμοποιήσαμε το Navigator

Home page

Clicking the home button will take you to this page

Στο παράθυρο δίπλα στην λέξη Location γράφουμε την διεύθυνση της σελίδας που θέλουμε να αποτελεί την home page του browser. Αν θέλουμε να γίνει home page η σελίδα που αυτή τη στιγμή παρουσιάζει ο browser, τότε επιλέγουμε use Current Page. Αν θέλουμε να ορίσουμε σαν home page μια σελίδα που υπάρχει στον σκληρό δίσκο μας, τότε κάνουμε κλικ στον Browse και επιλέγουμε το αρχείο που την αποτελεί.

History

Για να μας διευκολύνει στην εργασία μας, ο Navigator θυμάται ποιες είναι οι σελίδες που επισκευθήκαμε σε προηγούμενες (ή και στην τελευταία) περιπτώσεις και παρουσιάζει τις παραπομπές σε τέτοιες σελίδες (Visited Links) με διαφορετικό χρώμα.

Pages in history expire after X days

Μπορούμε να ορίσουμε μετά από πόσες ημέρες θέλουμε, οι σελίδες αυτές να παύουν να είναι σημειωμένες με τον τρόπο αυτό. Η χρησιμότητα αυτής της υπηρεσίας είναι να μην επισκεπτόμαστε ξανά σελίδες που έχουμε ήδη δει. Όμως οι σελίδες αλλάζουν συχνά περιεχόμενο (πολλές φορές και κάθε ημέρα). Έτσι ανάλογα με το πόσο συχνά θεωρούμε πως αλλάζουν οι σελίδες στα sites που επισκεπτόμαστε συνήθως, μπορούμε να εκτιμήσουμε πότε θέλουμε το Netscape να πάψει να μας δείχνει τις σελίδες που επισκεφτήκαμε παλαιότερα σαν διαβασμένες διότι πιθανώς να έχουν εμπλουτιστεί με νέο υλικό και αξίζει τον κόπο να τις ξαναδούμε.

Clear History

Αν θέλουμε να καθαρίσει η μνήμη του Navigator και να μην παρουσιάζει καμία παραπομπή σαν διαβασμένη (Visited Link) κάνουμε κλικ στο Clear History

Location Bar History

Η επιλογή Clear Location Bar διαγράφτει όλες τις επιλογές που εμφανίζονται όταν ανοίγουμε το Location Bar.

[Clear Location Bar]

’λλες Ρυθμίσεις

Μέσω της Languages (που βρίσκεται μέσα στην Navigator) ρυθμίζουμε τις προτιμήσεις γλωσσών μας. Μερικοί Web servers έχουν την δυνατότητα να ρωτούν τον Navigator σε ποια γλώσσα προτιμούμε να δούμε την σελίδα που ζητήσαμε (αν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες από μια γλωσσικές εκδοχές της). Αν συναντήσει έναν τέτοιον, ο Navigator θα δώσει τις προτιμήσεις μας με την σειρά προτεραιότητας (order) που έχουν οριστεί στο παράθυρο αυτό. Με Add προσθέτουμε μια γλώσσα, με Delete την διαγράφουμε και με τα προς τα πάνω και κάτω βέλη, αλλάζουμε τις προτεραιότητες μεταξύ των γλωσσών.

Μέσω της Applications (που βρίσκεται μέσα στην Navigator) καθορίζουμε τις ενέργειες του Navigator αν λάβει από τον Web server ένα αρχείο που δεν μπορεί να διαχειριστεί. Το αρχείο αυτό (π.χ. ένα αρχείο ήχου) που δεν μπορεί να διαχειριστεί ο Navigator, θα το δώσει σε κάποιο άλλο πρόγραμμα για να το διαχειριστεί αυτό (π.χ. να παίξει το αρχείο ήχου). Το πρόγραμμα που πρέπει να χρησιμοποιήσει το αναγνωρίζει από την επέκταση του αρχείου που λαμβάνει. Με την εγκατάστασή του, ο Navigator αναγνωρίζει αυτόματα ποια αρχεία μπορεί να υποστηρίξει κάθε πρόγραμμα από αυτά που έχουμε εγκατεστημένα στον Η/Υ μας. Αν θέλουμε όμως, μπορούμε να προσθέσουμε ένα νέο (με την επιλογή New Type), να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις ενός ήδη υπάρχοντος (Edit), ή να αφαιρέσουμε κάποιο (Remove)

Μέσω της Offline δηλώνουμε στον Navigator αν έχουμε μόνιμη γραμμή (Online Work Mode) ή αν συνδεόμαστε με modem (Offine Work Mode). Αν δεν γνωρίζουμε τι έχουμε (ή αλλάζουμε συχνά κατάσταση) μπορούμε να ζητήσουμε από το πρόγραμμα να μας ρωτάει κάθε φορά που ενεργοποιείται (Ask Me).

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Χρήσης του Netscape Communicator